Etik Kurallar

Holdingimiz, tüm çalışmalarda etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan köklü bir kuruluş olup, etik kuralları kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir.

Holdingin; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır. Holdingimiz sosyal sorumluluğunun, sosyal ve ekonomik hayattaki rolünün bilincinde olup, faaliyetini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi amacını da göz önünde bulundurmaktadır.

Bu çerçevede, "Kurumsal Yönetim" ilkelerini benimseyen Holdingimizin etik kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Dürüstlük

Kurum dışı ve kurum içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır.

2. Gizlilik

Holding bünyesindeki her çalışan; bağlı olduğu şirket, ilişkili kişi ve kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasa ve mevzuata uygun olarak kullanılır ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. Bu yükümlülük çalışanların Holding ile ilişkisinin sona ermesi halinde de devam eder.

3. Çıkar Çatışması

Bireysel çıkarlar ile Holding veya ilişkili kişi ve kurumların çıkarlarının çatışabileceği durumlar gözetilir ve önlenir. Holding çalışanları görevlerini yerine getirirken, kurumun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutar, kurum kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.

Holding çalışanları; kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya, Holding'in adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.

4. Sorumluluklarımız

Holding, müşterilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı aşağıda sıralanan sorumlulukları yerine getirmeye azami özeni gösterir.

4.1. Yasalara ve Mevzuata Uyum

Holding her türlü faaliyetinde gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. Holding tarafından kamuya açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar yasalara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak azami titizlikle, doğru ve şeffaf olarak hazırlanır.

4.2. Müşterilere Karşı

Holding çalışanları işini yaparken, müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve iş kalitesi ile memnun edilmeleri gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranılır. Müşterilerle ilişkilerde profesyonel bir şekilde dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, onların ihtiyaçlarını anlamak için çaba gösterilir, yardımcı olabilmek için içten, istekli ve saygılı davranılır.

4.3. Çalışanlara Karşı

Holding, çalışanlarına tarafsız, önyargısız ve adil davranır, bütün çalışanların sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışması için gereken özeni gösterir. Tüm çalışanlara gerek işe almada ve gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve unvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanların performansına olumlu katkıda bulunması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli imkânların sağlanmasına özen gösterilir.

Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.

4.4. Pay Sahiplerine Karşı

Holding faaliyetlerinde: Holding değerinin artırılması hedeflenir. Kârlılık ve risk yönetimi arasında optimum bir denge kurmaya özen gösterilir. Holding faaliyetleri; şeffaflık, hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür, bu hususları dikkate alınarak, yasalar ve mevzuat çerçevesinde ortakların bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir.

Holding kaynakları verimli ve etkin kullanılır, israftan kaçınılır. Kısa vadeli hedefler ile uzun vadeli başarı arasındaki denge gözetilir.

4.5. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı

Holding, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranır, yasal yükümlülüklerini yerine getirir.

4.6. Rakiplerimize Karşı

Holding, faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerle beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin devamı konusunda titiz davranır. Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket edilir.

4.7. Çevreye ve Topluma Karşı

Holding, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında, çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınır. Doğal kaynakların tüketimi asgari düzeyde tutulur.

Topluma olan sorumluluklar çerçevesinde eğitime ve hayır işlerine yönelik faaliyetlere, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verilir.

Holding, yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, toplum yapısına uyum gösterir ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçınır. Faaliyetlerinde doğal çevreyi olduğu kadar, arkeolojik, tarihi, mimari ve kültürel eserleri korumaya yönelik tüm önlemleri alır.